Metsa hindamine

Metsa hindamine (turuväärtuse hindamine) on metsa või kogu kinnistu rahalise väärtuse arvutamine.
Metsa turuväärtust on vaja teada metsa müües ja ostes, kinnistu kindlustamiseks, kinnistu kasutamisel tagatisena, raieõiguse võõrandamisel jne.

Metsakinnistu hektari hind
oleneb hetke puiduturust.

Metsa hindamisel hinnatakse metsa seisukorda, metsatüüpi, raiemahtu ja realiseerimishindu ning arvutatakse nende alusel välja hinnavahemik.

Tegemist on keerulise ülesandega, mis nõuab spetsiifilisi teadmisi ja praktilist kogemust. Lisaks kinnistu asukohale, suurusele ja seal kasvavale puidule tuleb silmas pidada ka seadusest tulenevaid kitsendusi.

Metsast saadav maht ja sortiment arvutatakse esmalt kokku kehtiva metsamajandamiskava takseerandmete alusel ja seejärel metsas kohapeal tehtud kontrollmõõtmise järgi.

Omame pikaajalist kogemust metsa turuväärtuse hindamisel.


Soovid teada oma metsa väärtust?

Võta meiega ühendust!

Kes teenust vajavad

Metsa turuväärtuse hindamist vajavad eelkõige need metsaomanikud, kes planeerivad müüa oma metsakinnistut või kasvava metsa raieõigust ning seejuures ei ole kursis metsandusega ning metsa hindadega.

Paljud metsaomanikud müüvad metsa pimesi esimestele huvilistele kes neile pakkumise teevad. Paraku võib turuväärtus olla oluliselt suurem, kui saadud pakkumine ning metsatehing ei toimu õiglase hinnaga.

Metsamajadnuskava

Metsa turuväärtuse hindamisel on suureks abiks kehtiv metsamajanduskava.
Inventeerimisandmed on oma sisult metsa takseerkirjeldus, milles tuuakse välja puistu vanus, liigiline koosseis, tagavara, kõrgus jms. Ilma nende teadmiseta ei ole metsa osas ühtegi kaalutletud otsust võimalik vastu võtta.
Metsaseaduse järgi on kehtivad inventeerimisandmed kohustuslikud uuendus- ja harvendusraie tegemiseks. See ei kehti kinnisasja suhtes, kus juriidilise isiku metsa pindala on väiksem kui 2 ha ja füüsilisele isikule kuuluval kinnisasjal väiksem kui 5 ha. 

Meie eelised

Kogemus – Peamiseks eeliseks on pikaaegne metsakasvatuslik kogemus mille tulemusena suudame metsa majandada nii, et ka tulevikus mets kasvaks ja säiliks.
Metsa hind – Pakume ausat hinda vastavalt turu olukorrale. Vastupidiselt enamusele metsaga tegelevatele ettevõtetele väärtustame meie ka maa hinda. 
FSC ja PEFC – Omame pikaaegset kogemust sertifitseeritud metsade haldamises. 
Kiirus ja usaldusväärsus – Reageerime kiiresti ning tagame professionaalse koostöö.

metsa hindmine

Kasulikud lingid:

Metsaregister
Erametsakeskus
Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)
Metsaseadus
Metsa Majandamise Eeskiri